Informare privind GDPR – pentru clienți noi și pentru site

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, BW Photo&CO S.R.L. este, în temeiul legii, operator de date cu caracter personal și are obligația de a prelucra în condiţii de siguranţă și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate de persoanele fizice.

Datele Dumneavoastră personale vor fi păstrate de BW Photo&CO S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Someșului, Nr. 5-7, Parter, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj-Napoca sub nr. J12/2268/2009, avand CUI: RO26279180, în calitate de operator (“Societatea”), în ințelesul art. 4 pct.7 din Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal – pentru o perioada care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise în rândurile următoare sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor de păstrare aplicabile operatorului de date relevant.

1) Datele personale pe care le prelucrăm de la dumneavoastră la momentul semnării contractului de prestări servicii sunt:

– numele, prenumele, Cod Numeric personal, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum şi semnătura.

– date cu caracter sensibil, în cazul achitării contravalorii serviciilor contractate prin ordin de plată: contul bancar al plătitorului.

2) Datele personale pe care le prelucrăm de la dumneavoastră la momentul solicitării unei oferte BW Photo Booth/BW Photo Bus completând formularul de „Solicitare Ofertă”: 

– numele, prenumele, localitate, adresa de e-mail precum și număr de telefon.

Prelucrăm datele dvs. personale doar pentru scopuri legitime, în vederea asigurării prestării de servicii prin intermediul a cabinelor fotografice (conceptul pozelor la minut).

Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Datele dumneavoastră privind numele, prenumele, CNP, adresa de domiciliu, e-mail, seria si nr CI, contul bancar dacă este cazul şi semnătura sunt prelucrate în baza art. 6 alin. 1 lit b (“exec utarea unui contract”) şi art. 6 alin. 1 lit. c (“obligaţie legală care îi revine operatorului”), ambele din  Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele Dvs privind adresa de e-mail, numărul de telefon sunt prelucrate în baza art. 6 alin. 1 lit. a („persoana vizată şi-a dat consimţământul”) din  Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

Da, datele dumneavoastră sunt comunicate în funcţie de obligaţiile legale avute următoarelor instituţii: ANAF sau a altor autorități la cerere.

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obtine ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevazute de lege; 

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiaza pe interesul nostru legitim; 

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Dreptul de retragere a consimțământului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., vi puteți retrage oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând  in continuare valabilă;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare

Vă puteți exercita aceste drepturi, prin simpla transmitere a unei solicitări la următoarea adresa de e-mail: office@cabinefoto.ro sau printr-o cerere trimisă prin poșta – la sediul social al Societății.

intră pe site